Podsticaj za smanjenje nezaposlenosti Nacionalna služba za zapošljavanje rešavaće preko dva projekta. Reč je o subvencijama koje bi trebalo da reše pitanje posla za preko šest hiljada ljudi.

Smanjenje nezaposlenosti trebalo bi da se reši kroz podsticaj za ljude koji žele sami da pokrenu posao, ali za poslodavce koji bi mogli da zaposle nove ljude.

Ukoliko ste registrovani kao nezposleni, i razmišljate o sopstvenom biznisu od Nacionalne službe za zapošljavanje možete dobiti do 220 hiljada dinara u vidu subvencije.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,
 • završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
 • izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i
 • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
 • obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i
 • dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.
  U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Dokumentacija za zaključenje ugovora

Ukoliko se odobri subvencija za samozapošljavanje pristupa se zaključenju ugovora uz koji se prilaže sledeća dokumentacija:

 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR ;
 • fotokopija potvrde o izvršenoj registracijij kod Poreske uprave ( obrazac REG);
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke;
 • fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva;
 • sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
 • fotokopija/očitana lična karta žiranta i
 • drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Obaveze nakon potpisivanja ugovora

Nakon potpisivanja ugovora Korisnik subvencije je dužan da:

 • obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
 • omogući praćenje realizacije i dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze Nacionalnoj službi i
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

Konukurs za dodelu subvencija za ovu godinu možete pronaći ovde